1.  
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF UK Praha)
Bilance, problémy, naděje, výzvy
2.  
dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii - Zakład Dydaktyki Historii)
Oblasti výzkumu v didaktice dějepisu v Polsku
3.  
doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (FF UK Bratislava)
„Len nie veľa teórie“
4.  
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.; doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra výchovy k občanství; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, katedra historie)
Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
A-2 H01 II
1.  
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR, z. s.; Základní škola Vratislavova, Praha 2 - Vyšehrad)
Představy a očekávání Asociace učitelů dějepisu od vysokoškolské přípravy budoucích učitelů dějepisu
2.  
Kamil Činátl, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání)
Digitální učebnice dějepisu?
3.  
Mgr. Josef Märc (FF UJEP Ústí nad Labem, Katedra historie)
Analýza dostupných výukových materiálů a jejich uplatnění v praxi
4.  
Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Lukáš Cohorna (nakladatelství Didaktis, projektový manažer a redaktor)
Nové výzvy při tvorbě vzdělávacích materiálů: Případ dějepisné řady nakladatelství Didaktis
A-3 H02 I
Společnost v sítích - ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky
I. part: Vytváření sítí a jejich význam v hospodářských a sociálních dějinách
1.  
Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Oddělení 19. století)
Family Business History - Disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin
2.  
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)
Fenomén spoření – akcelerátor či brzda sociálně-ekonomického vývoje moderní české společnosti?
3.  
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. // prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra historie / Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU // Historický ústav FF MU Brno)
Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
A-4 H02 II
2.  
Doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)
Komunikační, dopravní a cestovní sítě jako podmínka moderní společnosti ve 20. století – II.
3.  
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Ústav nosných konstrukcí)
Intelektuální síť na příkladu rozvoje a sdílení poznatků ze stavební mechaniky v dlouhém 19. století
A-7 H03 I
Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie
I. part: Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie I
1.  
Doc. PhDr. Michaela Hrubá , Ph.D. (FF UJEP v Ústí nad Labem, katedra historie)
Česko-saské příhraničí jako prostor migrace a integrace mezi středověkem a raným novověkem
2.  
PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. (Archiv hl. města Prahy/Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, katedra historie)
Integrace příchozích cizinců do raně novověké pražské společnosti
3.  
Mgr. Emil Minčev, Ph. D. (Univerzita Pardubice, Fakulta Filozofická)
Migrace elit (Český podíl na budování infrastruktury bulharského státu na přelomu 19. - 20. století)
A-8 H03 II
Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie
II. part: Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie II
1.  
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc., Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik/Ústav středoevropských studií/Ústav pro studium totalitních režimů v Praze)
Osudy Čechů a československých občanů v SSSR v letech 1922 - 1941
2.  
Mgr. Tereza Horáčková (Universita Karlova, Ústav světových dějin)
Vznik a vývoj vietnamské minority v českém prostředí od 70. let 20. století