Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie

Garanti:

Abstrakt

Migrace a setkávání, resp. střetání domácího usedlého obyvatelstva a cizích kolonistů/přistěhovalců/ je historicky standardním úkazem lidských dějin. Nás nebudou primárně zajímat důvody nebo motivy migrací do Čech, resp. Čechů do vybraných zahraničních teritorií, jejich popis a kvantitativní charakteristiky migrujících skupin, nýbrž především fáze setkání, konkurence, střetnutí usedlíků a nových obyvatel zkoumaného prostoru. Půjde nám o předpoklady, charakteristiky, problémy i profity a ovšem o krátkodobé i trvalé výsledky integrace obou vrstev: starých a nových usedlíků do jednoho více či méně stabilního, integrovaného celku. Tento proces může vyústit do podřízení se nebo uzavření (zakapslování) jedné z vrstev, k jejich úplnému nebo dílčímu splynutí nebo (ne)konfliktnímu promísení (od „melting pot“ k „salad bowl“). Podstatným aspektem sekce je i to, že nejde jen o samu problematiku, ale i o její historiografickou reflexi.