„Len nie veľa teórie“

doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (FF UK Bratislava)

Abstrakt

Aj táto častá požiadavka zo strany študentov učiteľského štúdia i učiteľov dejepisu z praxe vystihuje aktuálne problémy výučby didaktiky a metodiky dejepisu na slovenských univerzitách. Súčasne nás upozorňuje na metodologický vzťah medzi didaktikou a metodikou dejepisu ako jej subdisciplínou, ktorý si my učitelia v príprave budúcich učiteľov dejepisu akosi neuvedomujeme a jednostranne preferujeme práve metodiku odtrhnutú od teoretického základu didaktiky a historiografie. Lenže metodika nie je schopná sama o sebe postihnúť konceptuálne, metodologické a ďalšie neempirické zložky didaktického myslenia. Rovnako tak, ako predmetovej didaktike a metodike dejepisu sprostredkúva ich zmysel a význam materský odbor, teda história ako vedecká disciplína, ktorej metodologické osobitosti by mali budúci učitelia dejepisu hĺbkovo poznať ako jeden z kľúčových predpokladov ich výučby. Jednostranné presadzovanie metodiky bez teoretického základu je súčasne determinované aj personálnym obsadením na jednotlivých univerzitách i celkovým postavením odboru v sústave študijných disciplín na univerzitách. Navyše naša predmetová didaktika je negatívne ovplyvnená absenciou empirických výskumov.