Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu

doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.; doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra výchovy k občanství; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, katedra historie)

Abstrakt

Příspěvek bude pokusem o nastínění hlavních tendencí v současném systému pregraduální přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. V první části bude naznačen obecný rámec učitelského vzdělávání v České republice, včetně centrálních standardů platných pro všechny vysokoškolské studijní programy. Ve druhé části vystoupení budou prezentovány výsledky empirického šetření z roku 2016, zjišťujícího aktuální stav přípravného vzdělávání na všech českých fakultách, které studium učitelství dějepisu realizují. Pozornost bude věnována zejména konkrétním výukovým formám a metodám uplatňovaným v kurzu didaktiky dějepisu a způsobům ověřování nabytých kompetencí studentů, ať již ve formě seminárních úkolů či závěrečné zkoušky. Přiblížena bude také konkrétní podoba pedagogické praxe se zaměřením na její reflektivní charakter a uvedena budou vybraná témata diplomových prací. Stručně budou představeny dva doktorské programy didaktiky dějepisu, které představují základ pro formování této disciplíny jako svébytného vědeckého oboru. Příspěvek budou uzavírat některé náměty autorek pro zkvalitnění učitelského studia a možné perspektivy dalšího vývoje profesionalizace učitelství dějepisu.