Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu

Garanti:

Abstrakt

Didaktická sekce svým programem naváže na tradici těchto setkání z předchozích sjezdů historiků, včetně záměru publikování kvalitních příspěvků. Bilanční hodnocení si povšimne všech problémů, souvisejících se školní výukou dějepisu, přípravou učitelů dějepisu, tvorbou standardů a žádoucích úprav kurikula. V centru pozornosti nadále zůstává tvorba základního edukačního média, tedy učebnice dějepisu, včetně možností využití moderních technologií v tomto směru. Stranou pozornosti referujících nezůstanou ani úskalí spojená s nasazením dalších edukačních materiálů, určených pro školní výuku tohoto předmětu, které jsou nabízeny jak samotnými vyučujícími, tak institucemi. Teoretické otázky a témata výzkumu v didaktice dějepisu budou reflektovány jak z české strany, tak z pohledu kolegů z Polska a ze Slovenska. Mezinárodní spolupráce v didaktice dějepisu má už dlouholetou tradici, v níž máme v úmyslu pokračovat. Představeny budou rovněž podněty německé didaktiky dějepisu, stejně tak didaktiky anglosaských zemí. Problematika přípravy budoucích učitelů bude prezentována na základě výsledků empirického šetření mezi vysokoškolskými pedagogy a konfrontována se zkušenostmi učitelů z praxe. Stejně tak problémy učebnicové produkce budou reflektovány jak vysokoškolskými učiteli a učiteli ZŠ a SŠ, tak z pohledu vydavatelství dějepisných učebnic. Žádoucí je zájem ze strany ministerstva o závěry z jednání a následné diskuse.