Family Business History - Disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin

Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Oddělení 19. století)

Abstrakt

Předmětem výzkumu FBH je interakce mezi rodinou a podnikáním. I z hlediska historie se jedná se o zcela mimořádné spojení dvou zdánlivě nesourodých a zcela odlišných sociálních systémů. Nalezení styčných bodů těchto dvou systémů nejen v historii může vést k užití zcela originálních pramenů, stanovení nových nosných a zajímavých témat a také metod výzkumu. Jde zde o stýkání vnitřního, respektive soukromého uzavřeného sociálního světa rodiny s vnějškovým veřejným prostorem, který formou podnikání mobilizuje velké množství ekonomických a sociálních aktérů a ve svých důsledcích může vést například k přetváření výrobně sociálních systému anebo dokonce i svého materiálního okolí (krajiny), což může nastat například v případě, když rodinné podnikání zahrnuje kromě průmyslové výroby také zemědělsko-lesnickou činnost (v minulosti hlavně na velkostatku). FBH research subject is the interaction between family and business. Even from the point of view of history, it is a very special combination of two seemingly disparate and very different social systems. Finding points of contact of these two systems not only in history may lead to the use of completely original sources, setting new bearing and interesting topics and research methods. It is about socializing internal or private closed social world of families with superficial public space, a form of business mobilizes large amounts of economic and social actors and its consequences may result to transform production and social system or even their physical surroundings (landscape), which may occur when the family business includes not only industrial production also agro-forestry activity (in the past, especially on the estate).