• R01 - Biografický slovník českých zemí

  Garanti:

  PhDr. Marie Makariusová
  Oddělení biografických studií, Historický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

  PhDr. Josef Tomeš, PhD.
  Oddělení edičně-badatelské, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

  Abstract:

  Generační univerzální encyklopedický projekt přinášející biogramy již nežijících osobností bez rozdílů etnického původu spjatých s českými zeměmi, které se významně zapsaly do všech oborů lidské činnosti. Tyto osoby se v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku narodily, žily a pracovaly, nebo zde strávily část svého života, příp. se zde narodily a výrazně se profesně uplatnily v cizině. Jejich životní dráha skončila do roku 2000 (resp. 2010). Encyklopedie je určena široké veřejnosti. Přináší vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle vybraných osobností; biogramy jsou zpracovávány metodou základního historického výzkumu s ohledem na lexikální specifika. Tištěná podoba slovníku, který dnes vychází s roční periodicitou, je vydávána od roku 2004. V roce 2017 vyjde 20. svazek, tj. závěrečný svazek již 4. dílu. Od roku 2015 začal být slovník (první svazky jsou dnes již rozebrány) digitalizován. Výsledná podoba je přístupná na straně http://biography.hiu.cas.cz a umožňuje vyhledávat jednak již publikovaná hotová hesla, ale zároveň dává k veřejnosti k dispozici generální heslář celého díla, který dnes obsahuje základní údaje o více než 50 tisících významných osob, a to nejen zemřelých, ale také žijících. Tato otevřená forma nejlépe umožňuje nejlépe aktualizovat – a to i ve spolupráci se nejširší odbornou i laickou veřejností – konečnou podobu díla vznikajícího postupně řadu let. Další výhodou je i jednodušší vyhledávání nových autorů, neboť tým externích spolupracovníků, který (kromě členů redakce) čítá dodnes více než stovku externích přispěvatelů, může tak být pružně rozšiřován a obměňován.

 • R02 - Císařská silnice z Vídně přes Znojmo a Jihlavu do Prahy / Die Kaiserstraße von Wien über Znaim und Iglau nach Prag

  Garanti:

  Jiří Kacetl, PhDr.
  historik, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.

  Ernst Bezemek, prof. Dr.
  Direktor, Stadtmuseum Hollabrunn (Rakousko)

  Abstract:

  Die Wien-Prager Straße, heute auf österreichischem Boden B 303 und weiter auf tschechischem I/38 und I/12 genannt, verläuft entlang der Trassenführung der historischen Kaiser-, später Reichsstraße von Wien-Floridsdorf über Stockerau, Hollabrunn, die westmährischen Städte Znaim und Iglau und die böhmischen Städte Deutsch-Brod, Tschaslau und Kolin nach Prag. Sie wurde zu den schwierigen Kriegszeiten unter Kaiser Karl VI. und Königin Maria-Theresia in den Jahren 1739-1760 gebaut. Bis heute gilt sie als Sinnbild der Vielfältigkeit, aber auch der Gegensätze, die die Geschichte des Weinviertels und der angrenzenden Regionen Mähren und Böhmen prägen: Neben weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen sind Weinbau und Schwerindustrie zu finden, Urbanität neben Provinzialität, Beharrung neben Fortschritt. Die Autoren schildern in Bild und Text die Geschichte dieses Verkehrsweges von Wien nach Prag. Eine Vielzahl von Fotografien aus privaten und öffentlichen Archiven dokumentiert den Alltag und das Leben auf und abseits der Prager Straße. Bisher ist nur ein deutschsprachiges Buch herausgegeben worden (2013, Verlag Winkler-Hermaden), ein tschechischsprachiges würde natürlich sehr erwünscht. Die Autoren: Prof. Dr. Ernst Bezemek (Direktor, Stadtmuseums Hollabrunn), Reg. Rat Friedrich Ecker (Projektleiter, Stadtmuseum Hollabrunn), PhDr. Jiří Kacetl (historik, Jihomoravské muzeum ve Znojmě).

 • R03 - COURAGE - connecting collections

  Garanti:

  Mgr. Miroslav Michela, PhD.
  Ústav Českých dějin, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
  Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum

  Abstract:

  COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) je mezinárodní projekt, financovaný Evropskou komisí v rámci programu Horizon2020, který si klade za cíl zmapovat, popsat a propojit archivní sbírky, zabývající se shromažďováním dokumentů spojených s nezávislým kulturním prostředím v socialistických zemích před rokem 1989. Jeho hlavním výstupem, určeným předevsím badatelské obci, je online registr sbírek, který umožní přehlednou orientaci v dostupných pramenech a jejich sociálním ukotvení. Uživatelé tak budou mít volný přístup k mezinárodní databázi online i offline sbírek, archivních fondů a knihoven. Jednotlivé fondy budou popsány co do jejich obsahu, formy uspořádání i podmínek přístupnosti pro badatele, tak i v kontextu aktivit jejich původců a správců. Pojem „kulturní opozice“ zahrnuje širokou škálu aktivit zahrnující uměleckou tvorbu všech žánrů, exilovou produkci, kulturní a publikační aktivity disentu, ekologická a mírová hnutí, neoficiální vzdělávání, alternativní životní styly, nová náboženská hnutí atd. Na registr navazují vzdělávací a osvětové aktivity, mající za cíl představit aktivity kulturní opozice, jako jeden z možných přístupů k výzkumu socialistických společností před rokem 1989. Skrze vzdělávací aktivity projekt usiluje o prezentaci aktivit kulturní opozice jakožto součásti kulturního dědictví. Projektu se účastní dvanáct institucí z deseti evropských zemí. Za Českou republiku je garantem Ústav českých dějin Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • R04 - Deploying the Dead: Artefacts and Human Bodies in Socio-Cultural Transformations (DEEPDEAD)

  Garanti:

  Ladislav Šmejda, PhDr. PhD.
  Department of Ecology, Czech University of Life Sciences

  Jan Horák, Mgr. PhD.
  Department of Ecology, Czech University of Life Sciences

  Abstract:

  This poster presents an international research project, supported by the HERA network (Humanities in the European Research Area), within the scheme "Uses of the past" (2016-2019). The team consisting of scholars from the UK, Germany, Austria and Czech Republic investigates encounters with the dead through prehistory and history. Long-dead bodies are pervasive and increasingly active participants in contemporary European society. Through both literal and metaphorical interactions with the remains of the dead, societies and individuals testify to their identity in the present and their aspirations for the future. Why and how do the dead and the artefacts associated with them become flashpoints of controversy, interest, and identity for the living? Harnessing the disciplines of literary studies and archaeology, this project will examine historic and prehistoric encounters with human remains and related artefacts in England and Central Europe in order to shed light on their cultural and social power. Through a series of case studies juxtaposing distinct eras, cultures, and types of evidence, the project will reveal what is constant and what is locally and historically specific in our ways of interacting with the long-dead. Our research will explore the relationship between long-dead bodies and myths of national or community origin, and the ways in which they have been and are used to reinforce or challenge historical narratives. Identifying the meanings and mechanisms of past interactions with the dead and their artefacts in order to inform our understanding of present-day discoveries and dilemmas is the central goal of the DEEPDEAD project.

 • R05 - Děti pohraničí: Problematika dětí ze smíšených česko-německých manželství v české poválečné společnosti

  Garanti:

  doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
  Katedra historie FF UJEP, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  Michal Korhel, MA
  Katedra historie FF UJEP, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  Abstract:

  Projekt je součástí mezinárodního projektu Children born of war – past, present and future vedeného univerzitou v Birminghamu v rámci Horizon 2020 (www.chibow.org) V důsledku československé poválečné politiky vůči německému obyvatelstvu a údajným kolaborantům byli trestáni též Češi, kteří v průběhu druhé světové války žili v partnerských svazcích s Němci. Národnostních konfliktů nebyly ušetřené ani děti, které z těchto vztahů vzešly. Na jedné straně byly považované za biologickou budoucnost „malého“ českého národa, ale na druhé straně též za potenciální budoucí členy páté kolony. Tato nejasná situace vedla v prvních poválečných letech k tomu, že byly nejen svědky násilí páchaném na jejich rodinných příslušnících v rámci nuceného vysídlení německého obyvatelstva, ale současně byly samy vystavené různým formám fyzického, stejně jako psychického násilí. Ve vícero případech byl i další život těchto dětí provázený negativními zkušenostmi spojenými s jejich původem. Cílem projektu je na základě archivních pramenů a narativního rozboru rozhovorů s pamětníky poskytnout hloubkovou analýzu politiky státu zaměřenou na zacházení s česko-německými (případně též s čistě německými) dětmi stejně jako s prosazováním a realizací této politiky na lokální úrovni. Když od určitého momentu nemohli lidé z národnostně smíšených manželství ani jejich potomci opustit Československo oficiální cestou, byli nucení se naučit žít v nových podmínkách a vypořádat se s projevy diskriminace. Prostřednictvím analýzy politiky státu a osudů česko-německých dětí v poválečné české společnosti chce tento projekt současně přispět k pochopení procesů, které vedou k obnově společnosti narušené válkou, a úloze rodiny v rámci těchto procesů.

 • R06 - Problémy edic jazykově německých pramenů

  Garanti:

  Ivana Ebelová, doc. PhDr. CSc
  Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  Helena Hasilová, PhDr. Ph.D.
  Jazykové centrum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  Abstract:

  Předmětem posteru bude představení projektu: "Ediční práce v mezinárodním kontextu. Zkušenosti s edicemi dokumentů v zahraničí a u nás na příkladu Commission on Women in Science and Gender Studies of the DHST. Posterová prezentace bude součástí panelu Problémy edic jazykově německých pramenů. Příprava posteru bude v kompetenci PhDr. Milady Sekyrkové, CSc., Katedra pomocných věd historických a archivního studia FFUK.

 • R08 - Socialism Realised- československé dějiny pro mezinárodní publikum

  Garanti:

  Mgr. Karina Hoření
  Oddělení vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů

  Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.
  Oddělení vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů

  Abstract:

  Projekt Socialism Realised.eu zpřístupňuje poválečné dějiny Československa širokému zahraničním publiku. Kombinuje přitom historiografické poznatky s metodami současné didaktiky - obsah webu tvoří soubor didakticky zpracovaných multimediálních pramenů (filmových ukázek, textových pramenů a obrazového materiálu), které uživatele vybízejí k samostatné analýze. Obsah je členěn jak chronologicky, tak tématicky (represe, ideologie, osobní příběh, paměť) a poskytuje tak komplexní a reflexivní obraz proměn komunistických režimů ve střední Evropě. Materiál je zaměřen na ilustraci morálních dilemat a obecných životních situací v autoritářských režimech (stup do komunistické strany, shánění spotřebního zboží) a míří tak na rozvíjení kritického myšlení spíše než na osvojování historických znalostí. Projekt je určen jak učitelům, kteří takto mohou snadno zapracovat dějiny Československa do výuky, tak dalším zájemcům z řad mezinárodní veřejnosti. Multimediální materiály prošly sérií pilotáží, které testovaly jejich srozumitelnost pro uživatele z jiného kulturního prostředí a výsledky pilotáží poskytly překvapivé poznatky o informovanosti zahraničního publika o historii střední Evropy i jasných hranicích srozumitelnosti kulturní produkce z českého prostředí. Pro českou historickou obec je projekt zajímavý z hlediska svého konceptuálního a teoretického zakotvení- jaké události a fenomény z českých dějin jsou relevantní publikum? Jak je máme rámovat a jak jsou napojeny na světové dějiny?

 • R09 - Uprchlíci z Tridentska. Příspěvek k nuceným migracim během Velké války

  Garanti:

  Bohuslav Rejzl, Mgr.
  Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

  Táňa Václavíková, Mgr.
  Laboratorio di Storia di Rovereto, Laboratorio di Storia di Rovereto

  Abstract:

  Při příležitosti výročí První světové války byla několika institucemi a jednotlivci působícími v italském Tridentsku vydána v roce 2015 dvoudílná kniha GLI SPOSTATI – PROFUGHI, FLÜCHTLINGE, UPRCHLÍCI. Zároveň byla připravena stejnojmenná výstava, kterou uspořádalo Laboratorio di Storia di Rovereto ve spolupráci s Museo Storico Italiano della Guerra a Museo civico v Roveretu. Cílem obou iniciativ bylo obnovení historické paměti na rozsáhlý exodus, který válečné události vyprovokovaly: evakuaci obyvatel tehdy rakousko-uherského Tridentska do zázemí – do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií. Dobové fotografie, ego-dokumenty i artefakty prezentované na výstavě přiblížily nejen samotný proces přemístění, ale také interakci obyvatel z italských regionů s prostředím jejich dočasného pobytu. Dvoudílná kniha kombinující katalog k výstavě a odborné pojednání (Paolo Malni) zasazuje tuto konkrétní migrační vlnu do širšího kontextu fenoménu vynucených přesunů obyvatelstva způsobených ozbrojenými konflikty a představuje každodennost této diaspory prezentovanou na výstavě. Zamýšlený poster chce ve stručnější verzi zpřístupnit téma jihotyrolských uprchlíků odborné veřejnosti v České republice a osvětlit tak jednu historiografií dosud opomíjenou kapitolu dějin Velké války. Součástí posteru budou fotografie zachycující uprchlíky ve vybraných regionech Čech a Moravy a mapa s migračními trajektoriemi, vyznačenými obcemi, kde byli uprchlíci soustředěni, dále doprovodné texty, včetně ukázek z korespondence italských uprchlíků, úředních zpráv, statistiky z dobových italských věstníků. Poster chce zároveň představit plán putovní výstavy GLI SPOSTATI – PROFUGHI, FLÜCHTLINGE, UPRCHLÍCI zamýšlené na rok 2018 a realizované díky česko-italské spolupráci. Výstava přiblíží tuto pohnutou a téměř zapomenutou kapitolu z dějin česko-italských vztahů na několika vybraných místech v každém kraji České republiky.

 • R10 - Historylab. Digitální aplikace pro dějepis v 21. století

  Garanti:

  Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.
  Oddělení vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů


  ,

  Abstract:

  Prezentace vychází ze zkušeností konsorcia institucí, které v letech 2016-2018 v České republice vyvíjelo digitální aplikaci pro práci s fotografií jako historickým pramenem. Využití fotografie vycházelo z konceptu inquiry-based learning. Didaktické zaměření Historylabu reaguje na převládající trendy historického vzdělávání v České republice a transmisivní způsob výuky se snaží doplnit konstruktivistickými postupy a prací s prameny. Prezentace na příkladech ukazuje nejen základní principy práce samotné aplikace, ale též shrnuje základní poznatky robustního testování v českých školách (49 učitelů, celkem 2659 vyplněných cvičení) . Historylab vyvíjí široké konsorcium institucí s podporou TAČR, ÚSTR, FEL ČVUT, Fraus, PedF UK, Matfyz, ÚSD AVČR, ŽMP.