Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780–1804

Mgr. Michal Kubica (Ostravská univerzita, Katedra historie)

Abstrakt

Cílem příspěvku je představit skupinu nobilitovaných osob majících vztah k Rakouskému Slezsku, konkrétně těch, kteří obdrželi v letech 1780–1804 některý ze šlechtických titulů, případně získali v samostatném řízení inkolát. Tato skupina 19 šlechticů skýtá velice rozmanitý soubor osob, představeny tak budou známé i doposud opomíjené šlechtické rody Rakouského Slezska. Příspěvek bude koncipován ve formě srovnávacích a hodnotících kapitol mapujících soubor sledovaných osob z pohledu motivů vedoucích k žádosti o nobilitaci (ocenění zásluh, systematizované šlechtictví, legalizace statku, stavovský vzestup, legalizace titulu či nutnost zisku titulu pro výkon funkce), socioprofesní struktury (úředníci, armádní důstojníci, podnikatelé, církevní představitelé, pozemkoví vlastníci), dále z pohledu sňatkové politiky, sídelní struktury (majetková strategie, reprezentace, místa posledního odpočinku) a vazeb k Rakouskému Slezsku (např. podpora místních komunit). Tato tematická zhodnocení zároveň představí komplexněji příslušné fenomény ve výzkumu šlechtické společnosti rakouské části Slezska. Příspěvek naváže na již známé skutečnosti a poznatky v období druhé poloviny 18. a počátku 19. století.