Češi v Austrálii a jejich kultura ve 20. století

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP Olomouc, katedra historie)

Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na prezentaci kulturních aktivit českých emigrantů a především exulantů v Austrálii ve druhé polovině 20. století. Sleduje tři cíle: 1. Úsilí exulantů ( a jeho proměny) o udržování českého jazyka, kultury a spolkových aktivit v cizím prostředí. 2. Komparace s obdobnými aktivitami v jiných světových regionech. 3. Sledování snah a míry jejich úspěšnosti o vzájemnou komunikaci a spolupráci prostřednictvím zastřešujících celosvětových exilových orgánů, především Rady svobodného Československa. Příspěvek vychází z aktuálních výzkumů a jejich závěrů v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR. Opírá se o analýzu práce hlavních českých spolků v největších australských městech, především Sydney, Canberra, Adelaide, Melbourne. Relativně plastický obraz sledovaných aktivit poskytuje český exilový tisk. Z hlavních a dlouhodoběji vycházejících periodik je cenným zdrojem informací zejména Hlas domova vedený Františkem Váňou, dále Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, Pacific, Sokolský věstník. Častou aktivitou v oblasti kulturní práce bylo ochotnické divadlo. V posledním dvacetiletí hrála výraznou roli Společnost pro vědy a umění.