Biblická paměť v husitském apokalyptickém myšlení

mgr. Pavlína Cermanová, PhD. (Filosofický ústav AV ČR, Praha, Centrum medievistických studií)

Abstrakt

Příspěvek se bude zaobírat otázkou, jakým způsobem se promítala biblická paměť do husitských apokalyptických vizí, jež formovaly zejména radikální proud v husitském myšlení. Mluvíme-li o „biblické paměti“, myslíme tím jednak zpřítomnění biblických proroctví v čase a prostoru konce druhého desetiletí 15. století v Čechách, jednak koncepty stavu nevinnosti a prvotní církve, k nimž se husitské apokalyptické myšlení s větší či menší razancí vracelo. Vztažení se k biblické minulosti bylo chápáno jako závazný model pro přítomnost a budoucnost. Zejména na počátku dvacátých let v prostředí radikální husitské komunity ukotvené v chiliastických spekulacích mělo toto téma velkou důležitost a přispělo k vytvoření identity a sebepojetí dané skupiny. Budeme sledovat, jak se vztahem biblické minulosti a žité přítomnosti, resp. budoucnosti pracovali autoři přináležející k jednotlivým částem husitského myšlenkového spektra, a to od nejradikálnější odnože táborských chiliastů (tj. tzv. adamitů či pikartů) až po zástupce umírněné husitské teologie, na prvním místě Mikuláše Biskupce z Pelhřimova. Ten sice využíval apokalyptického slovníku a konceptů velmi hojně, jeho přístup k biblickým proroctvím a jejich zpřítomnění se v závislosti na aplikované exegetické metodě od chiliastických kazatelů výrazně lišil.