Raně novověké porodnické příručky z německojazyčných oblastí z genderové perspektivy

Mgr. Hana Jadrná Matějková , Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)

Abstrakt

Předmětem příspěvku bude genderová analýza raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí vznikajících v období druhé poloviny 17. století až poloviny století následujícího. V tomto časovém rozmezí, jež lze považovat za počátek tzv. kompetenčního sporu mezi porodními bábami a lékaři, bylo tiskem vydáno velké množství příruček pro porodní báby, jejichž autory byli muži - lékaři a chirurgové, zároveň však své příručky publikovaly také tři tzv. píšící porodní báby (Justina Siegemund, Anna Elisabeth Horenburg a Barbara Wiedemann). Takto vymezený okruh pramenů tedy umožňuje provést komparaci porodnických příruček vzešlých z pera mužů a žen, přičemž jejich východiska byla velmi rozdílná. Zatímco mužský pohled na porodnickou problematiku byl určován jejich (akademickým) vzděláním a znalostmi anatomie a fyziologie, ženský přístup byl utvářen vlastní autopsií, dlouholetou praxí a nabytými zkušenostmi. Cílem příspěvku bude na základě pramenného vzorku ukázat, jakým způsobem jsou raně novověké porodnické příručky a informace v nich obsažené genderovány a jak jsou utvářeny gendery dobré pomocnice či dobrého pomocníka při porodu.