Archiv Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha-Kyje

PhDr. Hana Kábová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Archiv AV ČR)

Abstrakt

Archiv Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha-Kyje je souborem, jehož nejstarší součástí jsou písemnosti normativního rázu z poloviny 18. století, nejmladší dokumenty jsou ze současnosti. Písemnosti cca do roku 1950 jsou uloženy na základě depozitní smlouvy ve státním archivu, byly převzaty 1958 a 2015, mají rozsah 2,86bm. Referentka (archivářka a historička) bádala v tomto fondu (zabývá se osobnostmi kyjských farářů v 19. a 20. století), připravila přebírku archiválií dosud uložených na faře (2015) a v současné době vede kroniku farnosti. Klade si otázky následujícího typu: Jak vypadala (vypadá) péče o tyto konkrétní farní písemnosti v minulosti a dnes – jejich uložení, upořádání, okolnosti předání do archivu – v kontextu spolupráce archiváře – církevního správce – aktivních farníků? Jaký způsob evidence písemností preferoval do roku 1950 kyjský farář (vliv vizitací apod.), jaká je situace dnes (i s přihlédnutím k elektronickým dokumentům)? Jak nahlížel na uchování dokumentů duchovní správce kyjské farnosti v minulosti a dnes (jak spolupracuje v tomto ohledu státní a církevní správa)? Jak jsou badatelům zpřístupňovány písemnosti farnosti? Jak doplňovat s ohledem na budoucí badatele mezery v případě neexistujících spisů z let 1958-2007?