Kniha Zohar v díle rabi Jehudy Livy ben Becal’ela

Mgr. Kamila Špinarová (Univerzita Karlova, HTF UK, Katedra biblistiky a judaistiky, oddělení judaistiky)

Abstrakt

Příspěvek popisuje návaznost díla rabi Jehudy Livy ben Becal’ela (známého pod akronymem MaHaRaL) na myšlenky prezentované na stránkách knihy Zohar. Cílem mého referátu je začlenit postavu Maharala do reálného historického rámce, který nebude zkreslen romantickými a nacionalistickými představami 18. a 19. století. Přesně takový obraz Maharala si totiž dnes uchováváme. Příspěvek mapuje pasáže knihy Zohar napříč Maharalovým dílem a provádí jejich komplexní analýzu, která zahrnuje komparaci originálního textu knihy Zohar s textem Maharalovým, dále jsou komparovány základní intence a myšlenková paradigmata obou textů. Nemalým přínosem je komparace textová, která slibuje odhalit původní text knihy Zohar, ze kterého Maharal čerpal. Vysledování konkrétní edice, případně manuskriptu knihy Zohar, pomůže osvětlit otázku fluktuace literárních děl raně novověkou Evropou. Hlavním cílem příspěvku je zobrazení Maharala v reálnějších konturách - jinými slovy - nikoli jako humanisty rudolfínské Prahy, jak bývá často prezentován, nýbrž jako rabína, který se na přelomu dvou epoch (končícího středověku a nastupujícího novověku) rozhodl věnovat celé své dílo zachování židovské tradice. Maharal přejímá myšlenky z dobově velmi aktuální knihy Zohar, ovšem ne proto, aby následoval nejnovější trendy, ale aby na jejích stránkách nalezl podporu pro své vidění světa, které zůstalo věrné tradici středověku.