Bilance a perspektivy výzkumu ženského vzdělání v českých zemích

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.)

Abstrakt

Příspěvek se bude zabývat problematikou a zpracováním tématu vzdělání žen v českých zemích v domácí historiografii 20. století a počátku 21. století, především proměnou a utvářením tohoto směru výzkumu po roce 1989. Představí zásadní práce s touto tematikou, jejich pramennou základnu a metodologická východiska a nejdůležitější výsledky bádání, ať už se jedná o knižní výstupy, tematické konference nebo workshopy. Pokusí se o komparaci výsledků tohoto výzkumu v rámci středoevropského prostoru (zejména Polsko, Rakousko a Německo), a to z hlediska volby tématu, způsobu jeho zpracování, interpretace pramenů osobní i institucionální provenience a reflektování zájmu o tuto otázku v průběhu 20. století. Zohledněna bude také "poptávka" laické i odborné veřejnosti po tomto směru historického bádání, atraktivita tématu s přihlédnutím k širším společenským a politickým souvislostem a interdisciplinarita, tj. přesahy k gender history, dějinám každodennosti nebo dějinám vzdělanosti a pedagogiky. Cílem příspěvku je ukázat, nakolik se domácí historiografie shoduje s dobovými evropskými trendy výzkumu, či se od nich naopak liší, a pokusit se tyto shody a rozdíly zdůvodnit.