Poznamenání některých věcí aneb skutků bratrského kněze Václava Holého

Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., oddělení dějin raného novověku)

Abstrakt

V polovině 16. století začala vznikat nejrozsáhlejší sbírka pramenů k dějinám historické jednoty bratrské nazvaná Acta Unitatis Fratrum. Soubor, z něhož se dodnes dochovalo 14 svazků, obsahujících téměř deset tisíc popsaných stran foliového formátu, měl v opisech pořizovaných pouze pro interní potřebu vedení jednoty zachytit veškeré důležité písemnosti vzniklé v souvislosti s existencí této minoritní reformační konfese. Redaktorem souboru byl bratrský biskup se sídlem v Ivančicích, jímž byl mezi lety 1558‒1571 Jan Blahoslav. Jeho hlavní spolupracovník při redakčních pracích, kněz Vavřinec Orlík, vytvořil ze své soukromé iniciativy zvláštní svazek, dodatečně začleněný do souboru Act. Vedle jiných unikátních pramenů v něm Orlík zachytil tzv. Poznamenání některých věcí aneb skutků, jehož autorem byl Václav Holý, řadový bratrský kněz v Brandýse nad Orlicí. Dílo je pozoruhodnou kombinací narativního textu, zachycujícího pronásledování jednoty ve východních Čechách po obnovení tzv. svatojakubského mandátu a osobní osudy kněze V. Holého v době mezi lety 1547‒1559, a průběžně zaznamenávaných dobových pramenů dokumentační povahy (královské mandáty, vrchnostenské výnosy, korespondence vrchnostenských úředníků a duchovních jednoty). Poznamenání Václava Holého doposud nebylo předmětem zvláštní pozornosti historiků. Záměrem příspěvku proto bude charakterizovat roli tohoto pramene v paměti bratrského společenství, jeho vztah k ostatním textům zachyceným ve sbírce Acta Unitatis Fratrum a v neposlední řadě i mezinárodní projekt, jehož cílem je zpřístupnit sbírku AUF odborné veřejnosti v regestové edici.