Středověké a raně novověké městské kanceláře: široké téma pro široké využití

PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví)

Abstrakt

Středověké a raně novověké městské kanceláře: široké téma pro široké využití Přestože patří problematika studia městských kanceláří, jejich personálu a úředních písemností v České republice již od dob Václava Vojtíška mezi tradiční badatelská témata, doposud schází dostatek výzkumů, které by toto téma pojímaly komplexně a postihly vývoj vybrané městské kanceláře napříč středověkým a raně novověkým obdobím. Opodstatněnost takovýchto pramenných sond spočívá zejména ve skutečnosti, že až do období josefínských reforem v 80. letech 18. století představují kanceláře českých a moravských měst, královských či poddanských, individuality, jejichž fungování známe prozatím pouze rámcově: jejich organizační struktura, počet kancelářského personálu, systém vedení úředních knih a způsob vyhotovování písemností i jejich uchovávání na radnicích se totiž odvíjely od vyspělosti příslušného městského prostředí a potřeb města jako celku i jeho jednotlivých obyvatel. Plánovaný příspěvek si proto klade za cíl vyzdvihnout výhody takto komplexně pojatých výzkumů, které v sobě skrývají vysoký badatelský potenciál pro další využití pramenné základny českých a moravských měst.