Legislativní a etické limity zpřístupňování archivních pramenů

Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv, oddělení fondů státní správy 1945 - 1992)

Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na problematiku zpřístupňování archiválií a informací obsažených v archivních fondech. Poukáže na dva protichůdné trendy, kdy na jedné straně stojí požadavek široké vědecké i laické veřejnosti na co nejvolnější přístup k informacím obsaženým v archiváliích, podpořený jak evropskými předpisy tak i do jisté míry speciální právní úpravou národní legislativy, na straně druhé pak požadavek na omezení přístupu k informacím v archiváliích, podpořený restriktivními předpisy z oblasti ochrany zejména osobnostních, ale i dalších práv. V příspěvku se autorka bude věnovat stávající národní právní úpravě a souvisejícím předpisům jak národní tak i evropské úrovně a některým vybraným příkladům archivní praxe, na kterých bude možné demonstrovat nesourodost až antagonismus obou výše uvedených požadavků a také přímé dopady do praxe a procesů zpřístupňování archiválií v síti veřejných archivů v České republice. Pozornost bude věnována také srovnání zahraniční praxe zpřístupňování archiválií a paralelně probíhající ochrany některých informací v nich obsažených a to zejména u států se zkušeností s totalitní minulostí a vyrovnáváním se s ní.