Historia najnowsza ziem czeskich w historiografii polskiej po roku 2000

Dr hab. Piotr M. Majewski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny)

Abstrakt

Referat przedstawia najważniejsze publikacje polskich historyków poświęcone najnowszej historii Czechosłowacji (Czech i Słowacji), jakie ukazały się po 2000 r. Uwzględnia zarówno prace dotyczące stosunków polsko-czechosłowackich (polsko-czesko słowackich), jak i opracowania na temat problematyki wewnętrznej Czechosłowacji (Czech i Słowacji). Referat analizuje, w jakim stopniu polscy historycy opierają się na badaniach własnych, w jakim zaś korzystają z prac swych czeskich i niemieckich kolegów. Autor próbuje zdefiniować ponadto główne pola zainteresowań i najważniejsze tendencje interpretacyjne, analizując je na tle wcześniejszego dorobku polskiej bohemistyki. Zasadniczy punkt odniesienia stanowią ustalenia historyków historiografii dotyczące okresu do połowy lat 90. XX w., jakie zostały zawarte w tomie pokonferencyjnym "Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne" pod red. R. Gładkiewicza i M. Myški (Praha 1995). Poprzez porównanie z zamieszczonymi tam studiami Autor stara się ustalić, które z dominujących wcześniej interpretacji nadal utrzymują się, które zaś uległy w ostatnich dwóch dekadach zmianom.