Tajemství Hornopožárského lesa: mezioborový výzkum v regionu Dolního Posázaví

Jan Vizner, Veronika Stachurová Kucrová, Hana Vondrová (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, archeologie/historie regionu)

Abstrakt

Příspěvek Regionálního muzea v Jílovém u Prahy si klade za cíl nastínit možnosti mezioborové spolupráce při výzkumu zaniklého historického osídlení v oblasti Požárského polesí v Dolním Posázaví. Prostor, který je v současné době kontinuálně zalesněn představoval v období 13 - 17 století zemědělské zázemí několika dnes zaniklých vsí a zároveň byl technickou a technologickou spádovou oblastí jílovského zlatorudného revíru. Dnes je tento prostor naopak oblastí klidu s několika přírodními rezervacemi a chráněnými přírodními památkami. Rádi bychom prezentovali jednak změnu vnímaní dané oblasti veřejnosti, resp. využití konkrétního prostoru od počátku vrcholného středověku do současnosti a jednak možnosti výzkumu regionálních dějin právě díky aplikaci poznatků z jiných než historických věd – v našem případě archeologie, geologie, aplikované geografie či geofyziky. Příspěvek by se rovněž mohl dotknout nově připravované interiérové historické expozice doplněné o exteriérovou naučnou stezku představující historii a podobu benediktinského kláštera na Ostrově u Davle a jeho vliv na osídlení v oblastí Dolního Posázaví a středního Povltaví.