Císařská diplomacie uprostřed novověku: Cesty k napsání první české monografie

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Ústav historických věd)

Abstrakt

V rámci tohoto příspěvku představím různé přístupy k raně novověké diplomacii, které se v posledních letech prosadily v zahraničí, a to zejména v anglické, francouzské a německé historiografii, kde se mluví o tzv. nových politických dějinách či kulturních dějinách diplomacie. Následně do tohoto kontextu zasadím dosavadní výsledky členů GAČR projektu "Česká a moravská šlechta v diplomatické službě rakouských Habsburků 1640-1740", který vedu na Univerzitě Pardubice. V uplynulých čtyřech letech jsme totiž publikovali desítku studií a zúčastnili jsme se několika zahraničních konferencí, kde jsme o našich výzkumech referovali. Dále představím koncepci kolektivní knihy, jíž v roce 2017 odevzdáme do tisku a jejíž aspirací je stát se první českou vědeckou monografií k tomuto tématu. Hlavním cílem příspěvku pak bude diskuse o posunu ve výzkumu raně novověké diplomacie v české prostoru, o studovaných (a marginalizovaných) tématech, využívaných (a pozapomenutých) pramenech, jejich možnostech a limitech, ze které by měla vyplynout desiderata současného stavu. Výsledkem diskuse by mělo být nastínění možností dalšího výzkumu.