Literární dílo v kontextech: mezioborové přesahy v časopise Česká literatura

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení pro výzkum literární kultury)

Abstrakt

Na výzvání garantů panelu P 53 (“Oborovost”, “interdisciplinarita” a publikační strategie: diskuse o proměně českých historických časopisů v posledním desetiletí) se jako vedoucí redaktor literárněvědného časopisu Česká literatura se zúčastním kulatého stolu věnovaného publikačním strategiím v českých historických časopisech. Diskuse se bude věnovat zejména tomu, jaké strategie redakce českých (nejen) historických periodik užívají, aby se jejich časopisy prosadily v oborovém kánonu a obstály ve stávajícím systému hodnocení vědy a jak se v důsledku toho proměňuje jejich obsah a forma; dále tomu, jak se proměňuje vztah mezi periodiky a akademickými institucemi a jak se české časopisy vztahují k mezinárodním publikačním standardům a platformám. Ve svém vystoupení představím dlouhodobou koncepci časopisu Česká literatura, již se spolu s předsedou redakční rady Janem Malurou snažíme naplňovat. Periodikum, vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR. v. v. i., koncipujeme jako otevřenou platformu, která se snaží reflektovat dění v oboru literárněvědné bohemistiky a rámci možností přispívat k moderování odborné diskuse (např. formou tematických čísel, recenzních bloků, anket atp.).