Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Referát hodlá v prvé řadě předložit bilanci dosavadních výzkumů základních aspektů dějin vzdělanosti a vzdělávání českých zemí v období zhruba od poloviny 18. do poloviny 20. století. Zaměří se zejména na produkci posledních cirka pětadvaceti let, přičemž se pokusí charakterizovat výsledky badatelské činnosti z hlediska kvantitativního, kvalitativního, obsahového a metodologického. V souhrnném přehledu produkce českých autorů budou představeny práce reprezentující tradiční rámec bádání o dějinách školství i ty, na nichž je patrné překročení tohoto rámce a přinejmenším směřování k moderně koncipovaným dějinám vzdělanosti. Ve druhé části referátu se autor pokusí předložit repertář možných témat, dosud buď zcela opomíjených, nebo jen minimálně reflektovaných, které by se mohly stát základem pro budoucí výzkumy na poli dějin vzdělávání a vzdělanosti vymezeného časového období. V této souvislosti poukáže referát na prameny, jež mohou sehrát při těchto výzkumech důležitou roli, stejně jako na možnou inspiraci (tematickou, metodologickou) v zahraničí, o kterou by se mohli čeští autoři ve své práci opřít.