Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Referát hodlá ukázat na místo, které náleželo různým sociálním sítím v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury v období od poloviny 19. století do první světové války. Napříč předlitavskou částí monarchie uplatňované principy bude dokumentovat v kontextu vývoje na území rakouského Slezska, kde na konkrétních příkladech přiblíží motivy, roli a význam sociálních sítí při vzniku školských institucí (iniciační počínaje a zřizovací konče), načrtne různé formy podpory pro již existující vzdělávací ústavy (materiální, finanční aj.) a rozličné projevy zájmu o ně a jejich studenty. Dále hodlá referát ukázat na místo sociálních sítí při správě a fungování škol, včetně jejich role v procesu formování vzdělávacího obsahu a kvalifikačního profilu absolventů školských institucí. Stranou zájmu referátu nezůstanou ani vliv nacionalizace společnosti na jednání sociálních sítí ve věci středního a profesně-vzdělávacího školství, nebo otázka, nakolik byly představy a zájmy sociálních sítí ve výše zmiňovaných ohledech v souladu, či v rozporu s představami a možnostmi státní správy.