Sítě vazeb dělnických odborových a profesních organizací 1868-1918

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Masarykova univerzita, Historický ústav FF)

Abstrakt

Příspěvek analyzuje sítě vazeb mezi představiteli dělnických organizací sociálnědemokratické afiliace, zvláště organizací odborových. Jeho cílem je prověření staré teze, u nás reflektované nejdříve v díle národohospodáře Albína Bráfa, o kartelizaci a monopolizaci poskytování práce ze strany odborových organizací v pozdním období existence habsburské říše. Důležitými sgementy analýzy budou zvláště procesy tarifního vyjednávání, jejich vazba na politicko-ideologické cíle sociální demokracie, vztah odborů k politickým organizacím strany a sítě a metody komunikace mezi odborovými vůdci. Východiskem analýzy bude proces vzniku lokálních sítí v regionu Brněnska a Rosicko-Oslavanska a jejich postupné začleňování a vrůstání do systému zemské a říšské odborové organizace, v některých ohledech dokonce s celoevropskou mírou koordinace činnosti. Z hlediska periodizace se jedná o čtyři profilová období vývoje sítí s mezníky v legalizaci spolkových struktur sociální demokracie (1868), přechod strany na legální činnost a masový ráz (1889), masové rozšíření tarifních smluv (kolem 1906) a období první světové války s prorůstáním zájmů státního militarismu se zájmy odborů.