Časopis Historická demografie: Pasti tematické a metodologické exkluzivity

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení historické etnologie)

Abstrakt

Časopis Historická demografie (dále HD) byl založen v roce 1967 v bezprostřední návaznosti na rozvoj historicko-demografických výzkumů v tehdejším Československu, které vycházely zejm. z teoreticko-metodologického pozadí západoevropské (zejm. francouzské) historické demografie. Časopis svou profilací představoval „svěží vítr“ tehdejších historiografie, vycházelo v něm nadstandardní množství cizojazyčných příspěvků a není divu, že v letech 1975–1984 bylo jeho vydávání z politicko-ideologických důvodů přerušeno. Časopis byl vydáván do roku 1991 Historickým ústavem ČSAV, později Sociologickým ústavem ČSAV a AV ČR, od roku 2007 Etnologickým ústavem AV ČR. Jak naznačuje i několikerá změna vydavatele v polistopadovém období, ani v době, kdy se již HD nepotýkala s mocenskými ataky, nebylo a není postavení časopisu úplně jednoduché. Příčiny tohoto stavu shledáváme hned v několika rovinách, které budou v příspěvku blíže analyzovány, mj.: (1) časopis reprezentuje značně „úzkoprofilovou“ badatelskou specializaci založenou na kombinaci složitě osvojitelných kvantitativních a kvalitativních metod, tudíž jeho možné autorské, redakční či recenzní zázemí je narozdíl od zázemí čtenářského – nahlíženo středoevropskou perspektivou – omezené a limitující; (2) úzké zacílení HD jej strukturálně znevýhodňuje při jakékoliv formě (v ČR absurdně užívané) scientometrické evaluace; (3) časopis si vědomě snaží udržet tematickou a metodologickou exkluzivitu, což mu sice zaručuje mezinárodní respekt mezi historickými demografy, ale zároveň to posiluje problémy zmíněné v předchozích bodech; (4) se vznikem řady „konkurenčních“ časopisů historicko-antropologických, sociologických apod. ztratila HD postavení jediného (či jednoho z mála) časopisů, který v ČR navazuje na progresivní směry „západní vědy“ jak tomu bylo v 80. a 90. letech 20. století.