"Economic history" východní Evropy po roce 1945. Volání po změně paradigmatu?

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. (UJEP, Katedra práva a politologie)

Abstrakt

Referát si klade představit několik základních tezí: 1) představit koncept "economic history", jak ho dnes reflektuje světová literatura a klíčová impaktová periodika v oboru. Zásadní změna spočívá v synergii ekonomické teorie a historických metod. Tento přístup je odlišný od pojmu "hospodářské dějiny" používaný v českém prostředí, který sice odkazuje na německou tradici hospodářských dějin, ale spíše zůstal "věrný" popisně-narativnímu přístupu historiografie 19. století; 2) představit moderní ekonomické přístupy a jejich možnost při výzkumu východní Evropy (ekonomie štěstí, law and economics, teorie veřejné volby); 3) představit doporučení vedoucí k inovaci oboru (např. sběr a zpracování robustných dat, teoretické rozšíření oboru, změna institucionálního zázemí); 4) kriticky zhodnotit dosavadní tendenci českého výzkumu směřující k hledání odlišností Ruska od zbytku Evropy, jež je vedena snahou odlišení od "zaostalé" východní Evropy (Ruska) a automatické připojení k "vyspělé" západní části Evropy. Teoretickou podporu by měla poskytnout právě moderní ekonomie, která vychází z metodologického individualismu, hodnotové neutrality a analýzy lidského rozhodování.