Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů

doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra výchovy k občanství)

Abstrakt

V příspěvku budou prezentovány výsledky empirického výzkumu, zaměřeného na proces analýzy a interpretace ikonografických historických pramenů. V rámci testování uskutečněného v letech 2014-2016 byly u vzorku vysokoškolských studentů, žáků druhého stupně základních škol a gymnazistů sledovány percepční strategie uplatňované v průběhu strukturované analýzy předloženého pramene (historické karikatury). Při testování byla využita technologie eyetrackingu. Tato metoda se v současnosti hojně využívá především v oblasti aplikovaného výzkumu, v pedagogickém výzkumu byly dosud realizovány např. výzkumy čtenářských strategií či adaptivního učení v e-learningu. V didaktice dějepisu je výzkum eyetrackingu teprve ve svých počátcích. Výstupy z měření průběhu vizuální percepce byly v rámci kvantitativní analýzy generovány v podobě statistických dat a dat vizualizovaných (gaze plot, gaze replay, gaze opacity, heat maps ad.). V kvalitativní části výzkumu pak byly analyzovány dále také audio- a videozáznamy z celého proběhu testování, a to metodou otevřeného a axiálního kódování a kategorizace (s návrhem kategoriálního systému pro didaktickou analýzu karikatury).