Mosty v Nitrianskej stolici pohľadom Mateja Bela

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. (Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií)

Abstrakt

Matej Bel vo svojom diele Notitia Hungariae Novae historico-geographica (ďalej Notície) ponúkol okrem iného pohľad na konkrétne reálie stolíc Uhorska v rámci habsburskej monarchie. Cieľom príspevku je historicko-geografická analýza a interpretácia pasáží z prvého (Vagus/Váh), druhého (Nitra) a piateho (Dudvág/Dudváh) odseku § V. prírodopisného dielu Notícií Nitrianskej stolice. V nich M. Bel stručne opísal, z jeho pohľadu najdôležitejšie, mosty cez konkrétne vodné toky. Pri práci s literatúrou, starými mapami a internetovými zdrojmi boli uplatnené „konvenčné“ metódy resp. historicko-geografického výskumu (heuristika, kritický rozbor prameňov, ich komparácia a interpretácia). Vzhľadom na roztrieštenosť informácií získaných štúdiom prameňov, bolo potrebné ich doplnenie a precizovanie prostredníctvom polostacionárneho terénneho výskumu (metóda pozorovania). Aktuálny stav pozostatkov niektorých premostení boli zdokumentované fotograficky. Štúdiom a vyhodnotením tejto databázy sa podarilo získať adresné informácie o dejinách niektorých mostov v Nitrianskej stolici, vrátane ich vzhľadu (konštrukcie), použitých materiáloch a pod. Daný prístup k riešenej problematike je v súlade s trendom historicko-geografického výskumu vývoja a interpretácie zmien riečnej krajiny s akcentom na identifikáciu a ochranu zvyškov drevených mostov reprezentujúcich prvky hmotného kultúrneho dedičstva. Okrem základného (historicko-geografického) výskumu možno dosiahnuté výsledky využiť napr. v múzejnej prezentácii, pri výučbe regionálnych dejín, alebo pri posilňovaní identity miestneho obyvateľstva. Vybrané údaje historicko-geografickej analýzy a interpretácie Belovho opisu možno taktiež zohľadniť v environmentálnom plánovaní, resp. pri rozhodovacích procesoch na úrovni dotknutých samospráv a niektorých orgánov štátnej správy.