Vratislavská hra o moc; Příspěvek k možnostem bádání nad strategiemi vládnoucích elit středověkého měšťanstva na příkladu vratislavské rodiny Bancků

Mgr. Hana Komárková (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,Ústav historických věd)

Abstrakt

Jako "Arm und Reich", tak byla v textech měšťanských přísah definována městská obec středověké Vratislavi. Není ale pochyb o tom, že fasáda zdánlivě jednoduchého rozčlenění skrývá mnohem složitěji stratifikovanou společnost obývající dolnoslezskou metropoli. V tomto případě nás bude zajímat ta vrstva měšťanů, jíž můžeme označit spíše jako „Herrschend“ nebo „Mächtig“. Pozornost se tedy bude zaměřovat na fenomén vratislavských dlouhodobě vládnoucích měšťanských elit. Prostřednictvím konkrétních příkladů na vybrané přední vratislavské měšťanské rodině Bancků analýzou genealogických vztahů a vazeb, obchodních a politických kontaktů, hospodářských aktivit a majetkových poměrů a zapojení do městských i zemských správních struktur budou sledovány způsoby udržování a posilování vlastního postavení a zajišťování perspektivy pro budoucí pokolení uplatňované ve zmiňovaných oblastech. Cílem příspěvku bude ukázat na vybrané skupině jedinců (rodině) možnosti, jak v praxi sledovat uplatňování a porovnat efektivitu strategického jednání na poli mocenském, politickém i hospodářském. Povaha dochovaných materiálů, užití specifických druhů historických pramenů (soupisů úředníků, městských knih, záznamů hospodářského charakteru, apod.), badatelské limity, problematika volby metodologických přístupů, nejasnosti při vymezování základního pojmosloví - to vše by mělo být předmětem mikro-prosopograficky orientované sondy do života nejvlivnějších měšťanských vrstev Vratislavi v období středověku s nezbytnými přesahy do období raného novověku.