Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského

doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Abstrakt

K pramenům, jimž se v českém medievistickém bádání po dlouhou dobu dostávalo spíše okrajové pozornosti, náležejí i kázání. Ačkoliv šlo o velmi frekventovaný žánr, s nímž se (v jeho orální podobě) běžně setkávala velká část středověké společnosti, z doby před polovinou 14. století je známo jen málo dokladů původní homiletické tvorby bohemikální provenience. Významné místo mezi nimi zaujímají Sermones de principalibus festis Petra Žitavského (z. 1339), proslulého autora Zbraslavské kroniky. Petrova sbírka kázání dosud nebyla jako celek vydána. Dochovala se v jediném rukopisu, jenž vznikl v první polovině 14. století ve zbraslavském klášteře a dnes je uchováván pod signaturou Ms 434 v Univerzitní knihovně v Lipsku. V příspěvku bude hledána odpověď na otázku, co rukopisný záznam kázání Petra Žitavského v kodexu Ms 434 vypovídá o vzniku díla jako takového a případně i o způsobu práce jeho autora.