Písomné pramene k dejinám Slovenského národného múzea a ich využitie

PhDr. Elena Machajdíková (Archív Slovenského národného múzea)

Abstrakt

Slovenské národné múzeum je jednou z najstarších a najväčších kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorá sústreďuje autentické hmotné a písomné pramene z oblastí prírodných a spoločenských vied. Múzeum sa postupne stalo centrom vedeckého života, k čomu prispievali aj jeho bohaté archívne dokumenty a knižnica. Po roku 1918 patril Archív Slovenského národného múzea k prvým profesionálnym pracoviskám, kde sa vykonávala systematická archívna činnosť. Archív sa stal trvalým zdrojom informácií o inštitucionálnom vývoji našej najdlhšie kontinuálne pôsobiacej národnej kultúrnej inštitúcie. Dokumentuje rozvoj múzejníctva na Slovensku a jeho význam pre slovenskú vedu a kultúru. Nezastupiteľnú úlohu pri budovaní archívnych fondov a ich sprístupňovaní majú samotní archivári, najmä pre svoje úsilie a schopnosť sústrediť archívne bohatstvo a vyťažiť z jeho informačnej databázy maximum. Príspevok venovaný získavaniu písomných prameňov, metodických postupoch ich spracúvania, prezentovania a sprístupňovania s dôrazom na kontext dejín našej pamäťovej inštitúcie od jej počiatkov.