Zhmotnená rodinná pamäť: predmety a ich príbehy

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (Ústav etnológie, SAV Bratislava)

Abstrakt

Rodina ako priestor socializácie, priestor, v ktorom sa realizuje komunikácia medzi jednotlivými generáciami, zaujíma významné miesto vo výskume historiografie, sociálnych aj humanitných vied. Pomocou kvalitatívnych metód (predovšetkým interview, biografické interview) skúmam témy, ktoré sú predmetom medzigeneračnej komunikácie v rodine v súčasnosti. Hľadám vzťahy medzi témami “veľkých dejín” a rodinných histórií, medzi komunikatívnou pamäťou skúmaných rodín a kultúrnou pamäťou, resp. aktuálnymi politikami spomínania, ktoré sa praktizujú v súčasnej spoločnosti Slovenska. Významné miesto v rodinných príbehoch zohrávajú aj predmety dedené v rodine z generácie na generáciu, ktoré predstavujú akúsi zhmotnenú pamäť rodiny. Práve cez príbehy viažuce sa k predmetom dedeným v rodinách sa budem vo svojom príspevku sledovať dynamiku rodinnej pamäti v horizonte dvoch, resp. troch generácií.