Střední školy pro pracující v 70. a v 80. letech 20. století. Vzdělávání dospělých na příkladu pražských škol.

Mgr. Veronika Knotková (Archiv hl. m. Prahy)

Abstrakt

Předpokladem k pěstování všestranného rozvoje osobnosti člověka v československé společnosti bylo deklarované vítězství socialismu, které umožnilo, aby se společnost v tomto směru soustředila též na rozvoj úrovně vzdělání obyvatel – pod vedením Komunistické strany Československa. Ačkoli vzdělávání dospělých ve smyslu doplňování středoškolského vzdělání všeobecného i odborného (zakončeného maturitní zkouškou) nebylo v roce 1960 novinkou, v příspěvku se soustředíme na středních školy pro pracující / pro studující pro zaměstnání v 70. a 80. letech 20. století. Výchova v duchu principů komunistické výchovy měla probíhat celoživotně. Pozornost bude věnována konkrétním způsobům, jimiž byli posluchači středních škol pro pracující ideologicky vychováváni, tedy jak byla prohlubována a upevňována světonázorová průprava, již měli tito studenti získat v předchozím vzdělávácím procesu. Pokusíme se též nastínit způsoby, jakým byla ideologie zahrnuta do výuky obecných i odborných předmětů s odlišením typů středních škol pro pracující (všeobecně vzdělávací, resp. gymnázium, nebo škola odborná – ekonomické školy, průmyslové školy atp.).