K využití pramenů narativní a nenarativní povahy v současném bádání o předbělohorské stavovské společnosti

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Hlavní město Praha, Archiv hlavního města Prahy)

Abstrakt

Referát vycházející z analýzy pramenné základny několika monografií a několika shrnujících prací českých historiků z posledních let se bude zabývat využitím a významem narativních a nenarativních pramenů z hlediska žádoucího komplexního poznání a vytvoření celistvého obrazu historické reality městské a šlechtické společnosti druhé poloviny 16. a počátku 17. století. Pokusí se definovat vypovídací hodnotu dobových vyprávěcích pramenů z tohoto prostředí v konfrontaci s prameny tzv. úřední a hospodářské povahy, a to nejen ve vztahu k jejich obsahu, ale také vzhledem k jejich kvantitě, míře dochování a aktuální dostupnosti. Upozorní na narativní prvky v dobových nevyprávěcích pramenech a naopak na začlenění úředních dokumentů a číselných údajů do některých typů pramenů vyprávěcích. Dotkne se rovněž staronových otázek významu narace, dějovosti a naopak typologie a strukturality při současných vědeckých interpretacích historické reality předbělohorské epochy. Výklad bude konkrétně doložen odkazy na prameny z prostředí pražských měst a na dokumenty z archivů jihočeských šlechtických rodů a jejich velkostatků.