V. V. Štech a nákupy uměleckých děl pro Pražský hrad v letech 1921–1952

Mgr. et Mgr. Markéta Ježková (AV ČR, Ústav dějin umění)

Abstrakt

Příspěvek se věnuje otázce, do jaké míry historik umění V. V. Štech ovlivnil podobu vznikající sbírky umění Pražského hradu v období mezi světovými válkami a krátce po nástupu komunistického režimu. V dané době byl pro Hrad zakupován reprezentativní výběr uměleckých děl z finančních prostředků tzv. Masarykova národního fondu. Z podnětu prezidenta T. G. Masaryka měl doplnit stávající menší soubor starých děl o dosud chybějící české umění 18. a 19. století, které by utvrzovalo vědomí velké kulturní minulosti českého národa a představovalo jeho kontinuitu veřejnosti i pracovníkům Hradu. Zásadní úlohu ve vyhledávání vhodných děl odpovídajících Masarykovým názorům hrál právě V. V. Štech. Zprostředkovával Hradu především nákupy od pražských galeristů a téměř ke každému dílu, které mělo být zakoupeno i z jiných zdrojů, napsal krátký posudek jeho kvality a důvodu zařazení do zmíněného reprezentativního výběru. Předmětem studia je soubor více než 150 listů, uložených v Archivu kanceláře prezidenta republiky a Archivu Pražského hradu. Dokládají Štechovo propojování komerční i odborné praxe, úzké provázání Masarykových názorů na výtvarné umění se Štechovými a v neposlední řadě i způsob konstrukce kánonu dějin umění 19. a počátku 20. století.