Vizualizace mýtu. Obrazové reprezentace historické paměti na příkladu bitvy na Bílé hoře

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)

Abstrakt

Příspěvek bude věnován analýze zobrazovacích stereotypů bitvy na Bilé hoře jakožto jednoho z profilových témat starších českých dějin, jehož obrazové reprezentace se v průběhu 19. a částečně i 20. století posunuly do roviny formálně i obsahově standardizované vizualizace, jdoucí napříč žánry – od historizující malby přes příležitostné ilustrace či pohlednice až po novodobé komiksy. Vtělení klíčové historické události do snadno zapamatovatelných, často extrémně simplifikovaných, ale právě v důsledku oné simplifikace emocionálně mimořádně působivých obrazů (v doslovném smyslu slova) tak zásadní měrou přispělo k ustálenému vnímání fenoménu, označovaného jako mýtus Bílé hory a přesahujícího limitovanou úroveň jedné historické události směrem k jejímu zevšeobecnění fungujícímu v širokých kulturních, sociálních i politických kontextech novodobého českého myšlení. V návaznosti na chápání vizualizace v pojetí Rolanda Barthese („… obraz jistě působí naléhavěji než písmo, vnucuje signifikaci naráz, aniž ji analyzuje, aniž ji rozptyluje“) bude v rámci tohoto příspěvku sledována i sekundární role vizualizace – totiž pronikání oněch univerzálních zobrazovacích stereotypů do jiných sfér zvláště z oblasti populární kultury, formujících historickou paměť (básně, písně, beletrie, film) – neboť i prostřednictvím těchto médií může probíhat komunikace obrazem, často redukovaným na extrémně jednoduchý, avšak tím sdělnější symbol (ikonická silueta letohrádku Hvězda). S ustálenou vizualizací jedné z nejproslulejších událostí starších českých dějin pak neodmyslitelně souvisí i průběžné aktualizace mýtu Bílé hory, v průběhu 19., 20. i počátku 21. století setrvale sloužícího jako efektivní zásobárna ideově a propagandisticky vděčných historických paralel, účelově využívaných ve velmi různorodých – a často i zcela protichůdných – politických souvislostech.