Obraz dějin 20. století ve výstavách a expozicích Národního muzea po roce 1948

Mgr. Marek Junek, Ph.D. (Národní muzeum, Historické muzeum)

Abstrakt

Národní muzeum patří mezi instituce, které v oblasti muzejnictví spoluutvářely obraz československých dějin 20. století a jeho interpretaci danou základními ideologickými normami. Výstavy a expozice po roce 1948 měly za úkol legitimizovat nový komunistický systém a muzea také hrála aktivní roli při budování nového systému. Muzea také začala vyprávět nový příběh národních dějin, který upravoval historickou paměť a tak legitimizoval současný vývoj společnosti. Je zajímavé tedy sledovat, jakým způsobem Národní muzeum interpretovalo dějiny 20. století a přetvářelo je do podoby výstav a jakým způsobem se pak tento obraz proměnil po roce 1990. Dějinami 20. století se v Národním muzeu zabývalo několik oddělení, zejména Archiv Národního muzea, oddělení dějin tělesné výchovy a sportu a zejména oddělení novějších dějin (v období 60. let 20. století) a po roce 1973 oddělení novodobých českých dějin. Příspěvek na základě analýzy vybraných výstav těchto oddělení z období 50., 60., 70. a 80. let a dále pak výstav realizovaných po roce 1990 ukáže obraz dějin 20. století v muzejní prezentaci a to, jakým způsobem se v nich odráží aktuální politickospolečenské podmínky.