Význam písemných pramenů pro studium tradičních hliněných staveb

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury, Zástupce ředitele)

Abstrakt

Prameny písemné povahy představují důležitý zdroj informací v etnologickém výzkumu a tedy i v oblasti bádání o tradičních hliněných stavbách. Zájemci o studium této problematiky se nabízí poměrně široká pramenná základna, ale celkové množství informací je vzhledem k úzce vymezenému tématu studia poněkud kusé. Příspěvek Význam písemných pramenů pro studium tradičních hliněných staveb se bude zabývat především materiálem narativní povahy a literárními prameny z oblasti střední Moravy. Z narativních pramenů půjde o představení obecních a rodinných kronik dostupných ve Státním okresním archivu v Přerově, Prostějově a Olomouci, případně rodinných písemných pozůstalostí uložených u soukromých osob. Literárními prameny jsou v této souvislosti myšlena díla autorů regionální beletrie, klasiků hanáckého písemnictví, která vycházela tiskem od konce 19. století. Důraz bude kladen hlavně na otázky konstrukčních principů hliněných staveb a zohledněn bude i doposud málo probádaný socioprofesní kontext. Zejména půjde o stavitele hliněných objektů, výrobce stavebních prvků a okolnosti periodické údržby hliněných zemědělských usedlostí.