Sepulkrální památník jako prostor vyjednávané reprezentace

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita, Seminář dějin umění)

Abstrakt

Příspěvek se zaměří na fenomén komunikativního či "mediálního" charakteru sepulkrálních památek, se zvláštním přihlédnutím k období raného novověku. Sepulkrální památníky jsou obvykle považovány z historické perspektivy za specifický typ pramene, který je nejčastěji využíván z hlediska epigrafického, heraldického, genealogického či prosopografického. Uměleckohistorický pohled se naproti tomu dominantně zaměřuje na otázky formálně-stylové či ikonografické. Sepulkrální objekt je ovšem především sociálním fenoménem, který generuje a stimuluje vzpomínku na konkrétního jedince. Předmětem referátu tak bude představení pohřebního památníku jako "místa paměti", který specificky modeluje sociální identitu zemřelého uprostřed society živých. Vedle toho je však v takovém památníku ukryt ještě další komunikativní aspekt, který vzniká mezi "protagonistou" památníku, objednavatelem (což zdaleka nemusela být identická osoba), tvůrcem a "diváky. V tomto procesu vizuálního utváření paměti se tak prolínaly ryze individuální aspekty zemřelých s normativními konvencemi vztaženými ke kultuře umírání a vzpomínání, jako i k osobitým náboženským a konfesijním výpovědním vrstvám. Sepulkrální památník se tak jeví jako skutečně pozoruhodné komunikativní médium, které nejen obecně prostředkovalo vztah mezi živými a mrtvými, ale také zakládalo různé vazby mezi různými členy konkrétních společenství.