Prosopografické bádání a jezuitské poutní rezidence

PhDr Markéta Holubová, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení historické etnologie)

Abstrakt

Prosopografické bádání o řeholních komunitách náleží v posledních letech k jednomu z tradičních odvětví historického bádání. V systematickém nebo kvantifikačním zpracovávání přináší řadu poznatků, přesto digitální technologie přinesly nové podněty do metod tezaurace dat, systematizace i jejich následného využívání a zveřejňování. Samotný příspěvek se zaměří na prezentaci prosopografických výzkumů týkajících se jezuitského řádu. Jako hlavní vzorek zkoumání se stanou řádové komunity – jezuitské rezidence, spravující významná poutní místa v českých zemích. Prostřednictvím důkladné prosopografické analýzy dobové evidence jezuitů, zpracovávané na několika úrovních míry podrobnosti se pokusíme nastínit možnosti metodických přístupů (např. kartografie, statistika) i využití bio-biografické databáze řeholníků k srovnávacímu studiu řeholního života na jezuitských poutních místech. Především se zaměříme na detailní rozbor bio-biografických informací, které nám tento druh databáze poskytuje o jednotlivých příslušnících řeholní komunity (např. geografický a sociální původu řeholníků, řádová migrace, jazyková vybavenost, role věku při vstupu do řádu nebo při vykonávání určitých funkcí, kariéry dráhy aj.).