Bio-Bibliografická databáze řeholníků –thesaurus dat a jeho využití

Mgr. Kateřina Valentová, PhD. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení raného novověku)

Abstrakt

BBDR vznikla před sedmi lety jako prostředí pro ukládání, systematizaci a využívání informací o řeholním životě v raném novověku. V okamžiku zrodu nás zajímaly pouze údaje osobní, v sepjetí s nimi přišla nutnost evidovat jejich pramenné zdroje. V následném projektu se pak tato část databáze stala prioritní jako místo pro evidenci, popis a klasifikaci narativních pramenů. V současnosti přistupujeme k vytváření formulářů pro podchycení událostí, stavební činnosti a hmotných předmětů. Největší rozsah a využívanost však má stále biografická část databáze, která v současnosti zahrnuje přes 14000 osobních hesel. Příspěvek velmi stručně představí strukturu databáze a metodu jejího vytváření. Zaměří se však především na problematiku plnění daty. V kontextu s jinými projekty a užívání databáze v zahraničí se projevuje určité napětí mezi snahou po přesném zaznamenání údajů z pramenů, které sice brání zkreslení informace, ale také vede k velké variabilitě hesel a může způsobit nepřehlednost, a snahou o usnadnění přístupu k vloženým údajům, která se v jiných databázích děje užíváním unifikovaných označení nebo užitím uživatelsky vstřícného jazyka (např. angličtiny), což s sebou přináší riziko (des)interpretace.