Problém edice „nedokonalých“ a „mizejících“ tištěných pramenů – protikatolické tisky exulanta a konvertity Jiřího Holíka a jejich zpřístupnění

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita, Ústav archivnictví a PVH)

Abstrakt

Český exulant a konvertita Jiří Holík, příslušník nekatolické rodiny, který byl vychován jezuity a poté vstoupil k dominikánům a nakonec v roce 1666 odešel do Saska, patří mezi méně známé, ale velice zajímavé postavy nejen českých dějin: v Sasku se mu podařilo získat místo kazatele české exulantské obce, které však musel brzy opustit, a nakonec zakotvil v Rize a proslul jako autor několika zahradnických knih, díky nimž je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských pomologů. Zatímco tyto knihy byly vydány v mnoha edicích a jsou uznávány i současnou pomologií, do zapomnění naopak upadly Holíkovy náboženské, silně protikatolicky zaměřené knihy, v nichž mj. podal svědectví o pronásledování nekatolíků v Čechách. Tyto knihy je nutno chápat jako součást konfesijních bojů 2. pol. 17. stol., které výrazně ovlivnily obsah a tedy i výpovědní hodnotu publikovaných textů. Přesto tyto knihy představují zajímavé, i když specifické svědectví své doby. V současné době jsou však dochovány jen v nemalém množství exemplářů, mnohdy poškozených. Jejich edice tak přináší možnost nejen seznámit se s obsahem příslušných textů, ale i uchovat je do budoucna. V souvislosti s tím je nutno řešit otázky jejich edičního zpřístupnění, a to jak vzhledem k uchování originální podoby (včetně jazykových aj. nedostatků nebo duplicity textů), tak k jejich možnému působení na čtenáře i v době jejich vzniku.