Konfese jako obranná strategie žen obviněných z infanticidy v 16.-17. století

Mgr. Pavel Stuj (Univerzita Palackého v Olomouci, katedra historie)

Abstrakt

Infanticida je typem kriminality, která je tradičně spojována s reformací a jejím podílu na zpřísnění dohledu nad sexuálními delikty. V V příspěvku se pokusíme odpovědět na otázku, jaké byl vlastně vliv reformace na proces, který nazýváme "objevení infanticidy v 16. století"? Stíhání tohoto deliktu totiž nebylo ovlivněno jen protestantskou morálkou, ale vliv měly i další faktory jako recepce římského práva nebo urbanizace. Tyto faktory způsobily, že se dříve částečně přehlížený delikt stal závažným hrdelním zločinem. Na příkladu pramenů různého typu, které byly rozšířené v prostoru zemí Koruny české (pamflety, letáky, vyšetřovací protokoly, preskriptivní literatura) si můžeme ukázat, že střet různých konfesí často sloužil v případech infanticidy jako záminka pro usmrcení nechtěného dítěte. Střety mezi luterány a katolíky (podobně jako anabaptisty a anglikány na území Anglie) se promítal jak do moralistních funkcí pamfletů, tak i do obranných strategií obviněných žen. Za pomocí přístupů historické antropologie, či gender history se zaměříme na význam konfesijní identity při vyšetřování tohoto činu.