Nobilitácia mestských elít v uhorskej metropole v období raného novoveku

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (Komenského univerzita v Bratislave, Fil. fakulta, Katedra archívnictva a pom. vied historických)

Abstrakt

Príspevok predstaví stručnú retrospektívu historického bádania a súčasné najnovšie trendy výskumu novovekej nobility v mestskom prostredí v slovenskej historiografii, osobitne z pohľadu pomocných vied historických (genealógia, prosopografia, heraldika). Zameria sa na situáciu v hlavnom meste Uhorského kráľovstva - Bratislave (Prešporku), kde predstaví jej mestské elity v rokoch 1536 - 1784, teda v období, kedy mesto bolo metropolou, namiesto Osmanmi obsadeného Budína. Cieľom prednášky bude predstavenie spoločenskej, národnostnej, náboženskej štuktúry miestnych elít, problémov jej neustálych premien v dôsledku osmanskej okupácie, ako aj konfesionálnych zápasov. Zameria sa na prenikanie miestnych meštianskych rodov medzi kráľovské úradníctvo pôsobiace v hlavnom meste a naopak prienik starej rodovej šľachty do štruktúr správy mesta. To samozrejme priamo súvisí s nobilitáciou mestských elít Bratislavy. Prednáška prinesie analýzu tohto procesu, jej rozsah a spoločenské dôsledky. Predstaví túto problematiku aj z pohľadu heraldiky, predovšetkých premeny meštianskych osobných znakov na šľachtické rodové erby u rodov miestnych nobilitovaných mestských elít. V Uhorsku sa totiž neuplatil systém udeľovania erbových listín pre nešľachticov (mešťanov, vzdelancov) a rodový dedičný erb sa vždy udeľoval priamo so šľachtickým stavom. Táto prax teda zásadne ovplyvnila aj rozsah nobilitácii v prostredí uhorských miest.