O (ne) užitečnosti adjektiv: hospodářské dějiny a jejich (globální) perspektivy

doc. PhDr.Ing. Antonie Doležalová, Ph.D (Univerzita Karlova & Cambridge University, Institute ekonomických studií FSV & Robinson College)

Abstrakt

Příspěvek si klade za cíl otevřít tolik potřebnou diskusi nad stavem disciplíny hospodářských dějin. Nejde přitom jen o jeho situaci v České republice, ale obecněm resp. globálně, a to především z pohledu současných metodologických a tematických trendů. Proto příspěvek klade obecné otázky směřující k vývoji disciplíny ve světovém měřítku stejně jako dílčí otázky po schopnosti českých hospodářských dějin se do tohoto světového vývoje zapojit, přispívat k němu a reflektovat jej. K takovým otázkám budou patřit především tyto: 1) jaká témata čekají hospodářské dějiny v nejbližší budoucnosti? 2) kudy se ubírá metodologie hospodářských dějin a jaké jsou limity kulturního obratu v hospodářských dějinách? 3) jaký je příspěvek českých hospodářských dějin k evropskému a světovému vývoji oboru? Tato témata budou zvažována pod zorným úhlem zásadních současných diskusí o směřování oboru k nimž patří: 1) problematizace spojení hospodářských a sociálních dějin 2) možnosti propojení hospodářských dějin a dějin emocí 3) důsledky vyplývající pro obor hospodářských dějin z jejich pozice mezi ekonomií a historií