Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860–1918.

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity)

Abstrakt

Oblast městské infrastruktury analyzuje řada badatelů. Jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí městské infrastruktury byla od poloviny 19. století také oblast městské kolejové dopravy. Existuje množství studií a publikací, které se tímto fenoménem zabývají v rámci měst. V oblasti výzkumu městské kolejové dopravy není věnována hlubší pozornost analýze vzájemných vztahů představitelů obecních samospráv napříč městy, v nichž se městská kolejová doprava zavádí. Příspěvek představí výsledky základního výzkumu této problematiky, realizovaného ve vybraných moravských a slezských městech (Brno, Olomouc, Opava, Ostrava) pro období 1860–1918. Cílem výzkumu je podchycení vzájemné (horizontální) vazby jednotlivých místních samospráv v oblasti městské kolejové dopravy. V příspěvku bude pozornost zaměřena zejména na následující otázky: 1. Jaké motivy vedly představitele obecních samospráv k úvahám o zřízení městské kolejové dopravy. V tomto případě se pozornost soustředí na míru aktivity představitelů obecních samospráv ve vztahu k městské kolejové dopravě. Bude hledána odpověď na otázku, zda představitelé obecních samospráv aktivně vyhledávali provozovatele dopravních podniků, jaká zaujímali stanoviska k nabídkám jednotlivých dopravních subjektů a zda se jejich přístup v čase proměňoval. 2. Jakým způsobem si představitelé obecních samospráv opatřovali potřebné informace o městské kolejové dopravě (např. účast na výstavách, dotazy na jiná města, vyžádání dobrozdání apod.) a jakým způsobem reagovali na technologie (např. výběr vhodného pohonu a odborné posouzení technických aspektů nabídek soukromých subjektů, spolupráce s inženýry apod.). Cílem příspěvku je analyzovat vztahy mezi jednotlivými obecními samosprávami a podnikateli v městské dopravě na jedné straně a odborníky (především z oblasti elektrotechniky) na straně druhé směrem k externí spolupráci a tvorbě mnohostranných sítí.