Zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit předmoderní doby ve střední Evropě. Ohlédnutí za posledními dvěma dekádami a výhledy do budoucna

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.; PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv UK)

Abstrakt

Naše malé ohlédnutí má svůj výchozí bod v bilančním příspěvku na 8. sjezdu historiků v Hradci Králové v roce 1999, kde B. Zilynská shrnula stav pramenů k dějinám vzdělanosti a jejich dostupnost. Svoji pozornost zaměříme tentokrát především na ediční činnost od roku cca 2000, týkající se starobylých univerzit střední Evropy – v Praze, Vídni, Krakově a Lipsku. Takováto komparační dimenze umožní zamyšlení nad cestami a směry bádání o středověkých a raněnovověkých univerzitách regionu, v němž po svém založení Karlem IV. dominovala univerzita pražská. Zohledněny budou jak tištěné, tak digitálně zpřístupňované texty a záznamy. Aktuální bilance by mohla pomoci také k vyprofilování chystaného projektu ÚDAUK, navrženého F. Šmahelem – ediční řady univerzitik. Referát se dotkne i otázky, jakou roli hrají univerzitní jubilea při koncipování a vydávání edic a historických publikací vůbec a vytváření univerzitní paměti i celkového konceptu univerzitních dějin (srov. AUC-HUCP 55/2). Nevyhneme se ani úvahám o vztahu současných trendů v digitalizaci historických pramenů ke klasickým formám zpřístupňování, které pro období středověku a raného novověku zdaleka nepovažujeme za překonané.