Biografické a evidenční prameny dokumentující působení kapucínských řeholníků v českých zemích (1600–1800) a možnosti jejich využití

PhDr. Marek Brčák (Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy)

Abstrakt

Ve svém příspěvku představím nejdříve jednotlivé typy biografických a evidenčních pramenů, které dokumentují působení kapucínských řeholníků v českých zemích (členové česko-moravské provincie poměrně ve velkém množství misijně působili také v tehdejším polsko-litevském soustátí, carském Rusku a v Uhrách) v časovém horizontu let 1600–1800. Jedná se například o nejrůznější katalogy členů a kandidátů vstupu, nekrologia, knihy posudků na novice, knihy slibů a svěcenců, elogia atd. Poté se budu zabývat možnými metodami jejich zkoumání (především z pohledu historické prosopografie a statistiky) a možnostmi jejich využití, tj. jaké druhy informací se z nich můžeme dozvědět o kapucínských řeholnících. Následně budou prezentovány i konkrétní výsledky získané z výzkumu uvedených pramenů, např. geografický a sociální původ kapucínů, průměrný věk, ve kterém vstupovali do řádu a jehož se dožívali, úroveň vzdělání, jazyková vybavenost, četnost migrace mezi řeholními domy atd. Poté tyto údaje, v případech, ve kterých to bude možné, porovnám s výsledky dosavadního výzkumu v jiných řeholních řádech.