Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu. Tradice – aktuální trendy – perspektivy

Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D; Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Historický ústav AV ČR)

Abstrakt

Příspěvek navazující do jisté míry na výzkumy Michala Svatoše prezentované na VIII. Sjezdu českých historiků v Hradci Králové v roce 1999 se pokusí systematicky zmapovat vývoj českého historického bádání o dějinách vzdělanosti předmoderní doby, zejména pak období 14.-18. století. V širším evropském kontextu se soustředí nejen na domácí tradice výzkumu, ale především pak na jeho aktuální trendy ovlivněné zkoumanými tématy i novými metodami zahraniční historiografie, případně příbuzných sociálních a humanitních věd (antropologie, filozofie, pedagogika, respektive vědy o výchově, sociologie ad.). Z hlediska analýzy vývoje badatelských trendů na poli dějin předmoderní vzdělanosti se bude v několika liniích soustředit zejména na vědeckou produkci posledních patnácti až dvaceti let. Ve své poslední části se předkládaný příspěvek pokusí formulovat potenciální témata dalšího výzkumu a nastínit možnosti jejich metodologického uchopení. Upozorní zároveň na některé prameny či pramenné korpusy, jejichž zpřístupnění by výrazně napomohlo příštímu bádání, stejně jako výraznější využití a online zpřístupnění různých dosud velmi roztříštěných a veřejně nepřístupných databázových systémů.