Problematika německých a českých ekvivalentů při pojmenování profesí na příkladu pražských cechovních řemesel a živností

Mgr. Jiří Smrž (Archiv hlavního města Prahy, Oddělení historických sbírek a depozit)

Abstrakt

Práce s německými prameny týkající se cechovní problematiky představuje sebou nese problém, kterým je vhodné a věcně správné převedení německých označení jednotlivých profesí na odpovídající české ekvivalenty. Drobné nuance u příbuzných výrobních oborů jevící se jako terminologické kolísání přitom mohlo představovat v právních podmínkách městského hospodářství významný rozdíl mezi živností monopolizovanou a svobodnou. Je proto nezbytné při překladu označení jednotlivých profesí znát širší dějinné souvislosti a zvolit výraz, který přesně označuje dané povolání. Studium pražských cechů umožnilo na základě bohaté pramenné základny v obou zkoumaných jazycích nalézt celou řadu terminologicky obtížných příkladů, na jejichž základě je možné definovat základní problémy českých a německých ekvivalentů jednotlivých povolání. Jsou jimi případy, kdy pro označení dvou odlišných povolání v minulosti existoval jediný německý termín nebo situace opačná kdy české pojmenování nereflektuje existenci dvou či více výrazů německých. Vedle toho existují skupiny řemesel příbuzných, u nichž tradičně dochází k záměně. Nedávné poznatky ukazují, že závěry, které vyplývají z výzkumu pražských cechovních profesí, jsou v širším měřítku aplikovatelné i na jiné regiony českých zemí.